Szkoła Promująca Zdrowie

Z dniem 15 grudnia 2020r. Szkoła Podstawowa im. Edyty Czoskówny w Szymankowie otrzymała AKT PRZYNALEŻNOŚCI do Pomorskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie nadany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

 

 

galeria zdjęć. 

Nasza szkoła przystąpiła do programu 'Szkoła Promująca Zdrowie', głównym celem jest uświadomienie uczniom jak ważny w naszym życiu jest sport oraz odpowiednie odżywianie się. Pierwszym etapem był szkolny konkurs na logo i hasło naszej szkoły. 1 miejsce za logo otrzymała klasa 7, a najlepszym hasłem wykazała się klasa 8. Pozostałe klasowe prace zostały wyróżnione. 

Galeria

 

Realizator: Ewa Górska

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2006.

Charakterystyka programu

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat.  Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych.

 

Cel programu

 • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego

Podstawy teoretyczne programu

 • pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostrczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych
 • skuteczność strategii w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona w praktyce
 • odwołuje się do wiedzy o predyktorach używania substancji psychoaktywnych w okresie dojrzewania i sposobach ich modyfikowania
 • uwzględnia wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych
 • odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej

Tematyka zajęć dla młodzieży

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach.

  Metody realizacji zajęć dla młodzieży

 • prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

Ewaluacja programu

 

Skuteczność programu sprawdzano w badaniach eksperymentalnych z losowym doborem do grupy eksperymentalnej i kontrolnej zgodnie z kryteriami RCT (Randomized Control Trial). Przeprowadzono ewaluację formatywną, procesu oraz ewaluację wyników z badaniem efektów odroczonych programu.[1]

 

Wyniki badań potwierdziły, że :

 • program jest skuteczny w ograniczaniu używania alkoholu, papierosów i narkotyków, a rezultaty utrzymują się ponad rok po programie
 • udział w programie zmniejsza ryzyko codziennego palenia papierosów i epizodów upijania się
 • program wzmacnia umiejętności odmawiania
 • program ogranicza pozytywne oczekiwania i postawy odnośnie alkoholu, tytoniu, marihuany i narkotyków
 • program jest bardziej skuteczny w zapobieganiu używania niż wpływu na zaprzestanie używania
 • występują różnice efektywności programu ze względu na płeć – program jest bardziej skuteczny w grupie chłopców niż dziewcząt.

 

Więcej na temat programu

Więcej informacji na temat programu mozna znaleźć na stronie  European Drug Addiction Prevention Trial pod adresem http://www.eudap.net/

 

[1] Faggiano F., Galanti M. R., Bohrn K., Burkhart G., Vigna-Taglianti F., Cuomo L., Fabiani L., Panella M., Perez T., Siliquini R., van der Kreeft P., Vassara M., Wiborg G. and the EU-Dap Study Group The effectiveness of a school-based substance abuse prevention program: EU-Dap cluster randomised controlled trial, Preventive Medicine, Volume 47, Issue 5, November 200.