System nagradzania uczniów
w Szkole Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie

 

Instrukcja dla nauczycieli i wychowawców

 

  1. Narzędzie służy do monitorowania aktywności podejmowanych przez uczniów w Szkole Podstawowej w Szymankowie. W tabeli zaznaczane będą wszelkie przejawy uczniowskiej aktywności. Celem głównym jest wzrost motywacji uczniów do pracy oraz poprawa osiąganych przez uczniów wyników. Na najbliższej godzinie wychowawczej uczniowie kl.I - VI zostaną poinformowani o wprowadzonym regulaminie, a rodzice  podczas najbliższego zebrania tj. dniu 25.11 .2014r.
  2. Prawo do oceny ma każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły, pracownicy szkoły zgłaszają informację o aktywności do wychowawcy danego ucznia.
  3. Uczniowie oceniani są za aktywności opisane w tabeli – nauczyciel wpisuje symbol „+” w odpowiednim miejscu w tabeli.
  4. Wychowawcy, nauczyciele i pracownicy szkoły oceniają uczniów na bieżąco. Uczeń w ciągu dnia może być kilkukrotnie nagrodzony.
  5. Do dnia 10 każdego miesiąca wychowawca zlicza zebrane przez uczniów punkty i ustala najbardziej aktywną osobę w klasie. Jej nazwisko wpisuje do tabeli wyników w pokoju nauczycielskim. Pierwsze wręczenie nagród nastąpi w dniu 19.12.2014r.
  6. Wychowawca informuje o wynikach aktywności uczniów  oraz ich rodziców, ponadto przekazuje zestawienie wyników poszczególnych uczniów do sekretariatu .
  7. Dodatkowo wychowawca może wyróżnić (na forum klasy) uczniów, którzy wykazali w danym miesiącu największy postęp w porównaniu z miesiącem poprzednim.
  8. Lista najbardziej  aktywnych osób w szkole zostanie zaprezentowana na gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły. Ponadto wychowawca klasy na zebraniach z rodzicami będzie informował rodziców o wynikach pomiaru aktywności uczniów.
  9. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymują nagrodę i dyplom.
  10. W czerwcu zostaje podsumowana aktywność uczniów i zostaną nagrodzone osoby, które zdobyły największą ilość punktów w skali roku.

 

 

 

Aktywności za które nagradzamy:

Przynoszenie materiałów dodatkowych (poza materiałami obowiązkowymi)

Pomoc koleżeńska (np. przekazanie zeszytów  koledze nieobecnemu, pomoc przy rozwiązywaniu zdania itp.)

Wykonywanie dodatkowego zadania (np. projekt, plakat)

Przedstawienie i wykonanie pomysłu zadania dodatkowego

Udział w przedstawieniu 

Udział w konkursie szkolnym

Udział w konkursie pozaszkolnych

Udział w zawodach sportowych

Reprezentowanie szkoły – apel, akademia

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (przedstawienia, apele, akademie, występy)

Przygotowanie gazetki klasowej, szkolnej,

Przygotowanie dekoracji

Realizacja akcji charytatywnej

Inicjatywa akcji charytatywnej

Sumienne (wyróżniające )wypełnianie obowiązków szkolnych/poprawa w wypełnianiu obowiązków szkolnych

Poprawa ocen,wyników

Brak spóźnień na lekcję

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych

Udział w programach szkolnych

Dbanie o porządek w sali

Prawidłowe zachowanie na przerwach

Kulturalne zachowanie (brak wulgaryzmów, „dzień dobry”)

Brak uwag negatywnych w zeszycie uwag

Inicjowanie pomysłów na pracę klasy

Korzystanie z wolontariatu przy odrabianiu lekcji na sali

Inne…

Template by JoomlaShine