PROGRAM „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI”

Organizator: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła realizowała program „Aktywni Błękitni” promujący proekologiczne zachowania i poprawne nawyki bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych.

W lipcu 2020 otrzymaliśmy certyfikat SZKOŁY PRZYJAZNEJ WODZIE.

Szkoła przyjazna wodzie, to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów, społecznością lokalną i odpowiednimi instytucjami systematycznie działa na rzecz edukacji ekologicznej, głównie w zakresie dbałości o wodę.

Dziękuję uczniom klasy VIII za aktywny udział i współpracę.

Agnieszka Niezgoda

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

 Szkoła Podstawowa w Szymankowie z dniem 1 września została beneficjentem Programu Erasmus Plus, w ramach którego nauczyciele naszej szkoły, w latach 2014-2020 wezmą udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Sukcesem dla nas jest to, że nasz projekt „UMIEM, POTRAFIĘ , WIEM – Z SZYMANKOWA KU EUROPIE”  zdobył uznanie i pozwoli nam na realizacje postawionych zadań, które niewątpliwie wpłyną na jakość pracy w naszej placówce, co będzie korzystne dla całej kadry nauczycielskiej, ale przede wszystkim dla uczniów.

Projekt będzie realizowany przez 18 miesięcy tj. od września 2020r. do lutego  2022r.

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu,  siedmiu nauczycieli będzie uczestniczyć w szkoleniach podczas których będą mieli okazję m.in. prowadzić zajęć dydaktycznych (teaching assignment) : działanie to pozwolą nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą czy  obserwację pracy (job shadowing) co zapewni nauczycielom, członków kadry kierowniczej możliwość spędzenia pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej organizacji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej.

Ustalony został sposób zarządzania projektem przez cały okres jego realizacji, za które odpowiadać będzie zespół zarządzający. Określono procedury dot. raportowania, monitoringu pracy uczestników, zarządzania budżetem i przechowywania dokumentacji projektowej. Ustalono harmonogram spotkań zespołu projektowego oraz sposoby i narzędzia komunikacji. Każdy z uczestników projektu otrzymał zakres zadań, za których wykonanie odpowiada. Ustalono harmonogram realizacji działań i przygotowano plany: wdrożenia rezultatów mobilności w szkole, upowszechniania wyników projektu poza placówką, ewaluacji projektu, a także zarządzania ryzykiem.

Realizowane działania w ramach projektu wpłyną na postawy, wiedzę i umiejętności uczestników co przełoży się na wpływ na całą społeczność szkolną.

Mając na uwadze dobro uczniów  oraz środowisko, w którym funkcjonują, szkoła dąży do wyrównania ich szans na dobry start w dalsze życie, dając im możliwość poznania różnych języków i kultur. Dzięki nawiązanym kontaktom szkoła będzie mogła poszerzyć zakres współpracy międzynarodowej, m.in. o wymiany uczniowskie, co wzmocni jej europejski charakter i konkurencyjność na rynku edukacyjnym. Integracja z rówieśnikami ze szkół partnerskich pomoże wykształcić ucznia tolerancyjnego, otwartego na odmienność i różnorodność.

 

Zebranie rodziców wrzesień 2020r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szymankowie

 zaprasza  rodziców (prawnych opiekunów) na zebrania:

w dniu 22 września 2020r. (wtorek)

o godz. 1600 kl. I - III

o godz. 1700 kl. V-VIII

Zapisy na obiady 2020-2021

  OGŁOSZENIE!

Karty zgłoszenia dziecka na obiady będą przyjmowane przez wychowawców klas

do dniach 09 września 2020r. 

Dostawcą obiadów będzie Restauracja Gościniec nad Wisłą

 (4 x w tygodniu zupa, 1 x drugie danie).

Obiady będą wydawane od 14 września (poniedziałek).

Dzieci z oddziału przedszkolnego będą spożywały posiłki w Sali OP.

Uczniowie kl. I-VIII będą spożywać posiłki

 w głównym budynku szkoły.

Opłata za jeden obiad wynosi 3 zł.

Karty zapisu są dostępne u wychowawców

 i na szkolnej stronie internetowej: www.szymankowo.pl.

Dzień 9 września jest ostatnim dniem zapisu na wrzesień.

 

Karta zgłoszenia - pobierz. 

Zasady korzystania z obiadów - pobierz. 

Regulamin funkcjonowania szkoły

Regulamin dotyczący funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Szymankowie im. Edyty Czoskówny w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujący od 1 września 2020r.

Zarządzenie - wersja pdf.

Regulamin - wersja pdf. 

 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.