Szkoła Promująca Zdrowie

Nasza szkoła przystąpiła do programu 'Szkoła Promująca Zdrowie', głównym celem jest uświadomienie uczniom jak ważny w naszym życiu jest sport oraz odpowiednie odżywianie się. Pierwszym etapem był szkolny konkurs na logo i hasło naszej szkoły. 1 miejsce za logo otrzymała klasa 7, a najlepszym hasłem wykazała się klasa 8. Pozostałe klasowe prace zostały wyróżnione. 

Galeria

 

 

Prezentacja

Informator

O PROMOCJI ZDROWIA

             Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu "Szkoła promująca zdrowie". W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie? 

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się, m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączać edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączać do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

  W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności lokalnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Nasza szkoła systematycznie podejmuje działania w zakresie promocji zdrowia. Promujemy zasady zdrowego stylu życia i podejmujemy liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

 

Od kilku lat systematycznie włączamy się 1 grudnia w obchody Światowego Dnia AIDS, które niesie przesłanie współczucia, nadziei i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS na całym świecie.

We współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS i Zagrożeniach .

Konkurs plastyczny dla kl. V-VI  (w którym udział wzięło  19 uczniów  ) oraz dla kl. VII-VIII (w którym udział wzięło 14  uczniów).

Komisja konkursowa wysoko oceniła  prace plastyczne oraz wiedzę uczestników z zakresu problematyki wirusa HIV i choroby AIDS oraz umiejętności promowanych wśród młodzieży asertywnych postaw.

Przeprowadzony konkurs pozwolił na skuteczne zrealizowanie zamierzonych celów.

Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień działania wirusa HIV, przebiegu zakażenia, zachowań bezpiecznych i ryzykownych. Konkurs przyczynił się też do nabywania większych umiejętności wyrażania własnych uczuć, sądów i prawidłowej komunikacji.

Cele konkursu:

Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu:

 • znaczenia terminów HIV i AIDS
 • działania wirusa HIV
 • przebiegu zakażenia
 • dróg zakażenia
 • form bezpiecznych kontaktów z zakażonymi
 • zachowań ryzykownych i zachowań bezpiecznych ( zadanie 2 testu)

Promowanie postaw:

 • szacunku wobec innych
 • przeciwdziałania uzależnieniom
 • poznania wartości małżeństwa i rodziny
 • odpowiedzialności za własne życie
 • odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich
 • akceptacji i empatii wobec chorych i zakażonych
 • współczucia i chęci niesienia pomocy potrzebującym

Kształtowanie umiejętności:

 • asertywnych zachowań
 • samodzielnego podejmowania decyzji
 • prawidłowej komunikacji
 • wyrażania własnych uczuć, sądów i opinii
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych decyzji

Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów i zostali nagrodzeni w teście :

Aleksandra Warachewicz  - 39 p – I miejsce

Weronika Liszewska - 38 p  - II miejsce

Zuzanna Poznańska  - 37 p – III miejsce

Kacper Janiak oraz Małgorzata Mirocha – 35 p – IV miejsce

Marta Ostrowska – 34 p –V miejsce

Uczniowie, którzy wykazali się umiejętnościami i wiedzą w konkursie plastyczny dla kl. V-VI 

1 m. Zuzanna Szaruga i Maja Szymula

2 m. Martyna Wolter

3 m. Lena Bach i Julia Grenczyk

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy!!!