Erasmus

 Szkoła Podstawowa w Szymankowie z dniem 1 września została beneficjentem Programu Erasmus Plus, w ramach którego nauczyciele naszej szkoły, w latach 2014-2020 wezmą udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Sukcesem dla nas jest to, że nasz projekt „UMIEM, POTRAFIĘ , WIEM – Z SZYMANKOWA KU EUROPIE”  zdobył uznanie i pozwoli nam na realizacje postawionych zadań, które niewątpliwie wpłyną na jakość pracy w naszej placówce, co będzie korzystne dla całej kadry nauczycielskiej, ale przede wszystkim dla uczniów.

Projekt będzie realizowany przez 18 miesięcy tj. od września 2020r. do lutego  2022r.

W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu,  siedmiu nauczycieli będzie uczestniczyć w szkoleniach podczas których będą mieli okazję m.in. prowadzić zajęć dydaktycznych (teaching assignment) : działanie to pozwolą nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą czy  obserwację pracy (job shadowing) co zapewni nauczycielom, członków kadry kierowniczej możliwość spędzenia pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej organizacji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej.

Ustalony został sposób zarządzania projektem przez cały okres jego realizacji, za które odpowiadać będzie zespół zarządzający. Określono procedury dot. raportowania, monitoringu pracy uczestników, zarządzania budżetem i przechowywania dokumentacji projektowej. Ustalono harmonogram spotkań zespołu projektowego oraz sposoby i narzędzia komunikacji. Każdy z uczestników projektu otrzymał zakres zadań, za których wykonanie odpowiada. Ustalono harmonogram realizacji działań i przygotowano plany: wdrożenia rezultatów mobilności w szkole, upowszechniania wyników projektu poza placówką, ewaluacji projektu, a także zarządzania ryzykiem.

Realizowane działania w ramach projektu wpłyną na postawy, wiedzę i umiejętności uczestników co przełoży się na wpływ na całą społeczność szkolną.

Mając na uwadze dobro uczniów  oraz środowisko, w którym funkcjonują, szkoła dąży do wyrównania ich szans na dobry start w dalsze życie, dając im możliwość poznania różnych języków i kultur. Dzięki nawiązanym kontaktom szkoła będzie mogła poszerzyć zakres współpracy międzynarodowej, m.in. o wymiany uczniowskie, co wzmocni jej europejski charakter i konkurencyjność na rynku edukacyjnym. Integracja z rówieśnikami ze szkół partnerskich pomoże wykształcić ucznia tolerancyjnego, otwartego na odmienność i różnorodność.