Pedagog

Od kilku lat systematycznie włączamy się 1 grudnia w obchody Światowego Dnia AIDS, które niesie przesłanie współczucia, nadziei i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS na całym świecie.

We współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS i Zagrożeniach .

Konkurs plastyczny dla kl. V-VI  (w którym udział wzięło  19 uczniów  ) oraz dla kl. VII-VIII (w którym udział wzięło 14  uczniów).

Komisja konkursowa wysoko oceniła  prace plastyczne oraz wiedzę uczestników z zakresu problematyki wirusa HIV i choroby AIDS oraz umiejętności promowanych wśród młodzieży asertywnych postaw.

Przeprowadzony konkurs pozwolił na skuteczne zrealizowanie zamierzonych celów.

Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień działania wirusa HIV, przebiegu zakażenia, zachowań bezpiecznych i ryzykownych. Konkurs przyczynił się też do nabywania większych umiejętności wyrażania własnych uczuć, sądów i prawidłowej komunikacji.

Cele konkursu:

Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu:

 • znaczenia terminów HIV i AIDS
 • działania wirusa HIV
 • przebiegu zakażenia
 • dróg zakażenia
 • form bezpiecznych kontaktów z zakażonymi
 • zachowań ryzykownych i zachowań bezpiecznych ( zadanie 2 testu)

Promowanie postaw:

 • szacunku wobec innych
 • przeciwdziałania uzależnieniom
 • poznania wartości małżeństwa i rodziny
 • odpowiedzialności za własne życie
 • odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich
 • akceptacji i empatii wobec chorych i zakażonych
 • współczucia i chęci niesienia pomocy potrzebującym

Kształtowanie umiejętności:

 • asertywnych zachowań
 • samodzielnego podejmowania decyzji
 • prawidłowej komunikacji
 • wyrażania własnych uczuć, sądów i opinii
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych decyzji

Uczniowie którzy uzyskali największą liczbę punktów i zostali nagrodzeni w teście :

Aleksandra Warachewicz  - 39 p – I miejsce

Weronika Liszewska - 38 p  - II miejsce

Zuzanna Poznańska  - 37 p – III miejsce

Kacper Janiak oraz Małgorzata Mirocha – 35 p – IV miejsce

Marta Ostrowska – 34 p –V miejsce

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy!!!

 

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY - STOP

autorstwa Agnieszki Milczarek i Joanny Węgrzynowskiej

                 

 Wprowadzenie

                Program realizowany jest m.in. na zlecenie: Departamentu Opieki i Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (w województwie dolnośląskim, wielkopolskim i podlaskim), Urzędu Gminy Warszawa-Włochy, Urzędu Gminy Warszawa-Ursynów, Urzędu Gminy Warszawa-Wawer, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

 "Program Przeciwdziałania Przemocy - STOP" jest odpowiedzią Stowarzyszenia 'Bliżej Dziecka' na narastające w Polsce zjawisko agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

 Korzystając z kilkuletnich doświadczeń pracy w szkołach oraz osiągnięć i badań krajów europejskich i USA stworzyliśmy system przeciwdziałania przemocy w szkole, który pozwala nauczycielom i rodzicom samodzielnie radzić sobie z problemem agresji i przemocy wśród uczniów.          

  

Celem programu jest:                   

 Dla uczniów:   

 • obniżenie zachowań antyspołecznych wśród dzieci
 • uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną, słowną czy izolowaniem
 • kształtowanie w dzieciach postaw empatii, reagowania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych
 • uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich

 Dla nauczycieli:              

 • wzrost wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej
 • nauka systemowego myślenia o profilaktyce przemocy
 • nauka diagnozowania i rozpoznawania przemocy w klasach
 • ćwiczenie umiejętności budowania klasowych i szkolnych programów wychowawczych zmniejszających poziom agresji wśród dzieci
 • przygotowanie nauczycieli do skutecznego reagowania i pomagania dzieciom w sytuacjach przemocy (przeprowadzanie interwencji, rozmawianie ze sprawcami i ofiarami, wzajemna współpraca, współpraca z rodzicami, znajomość przepisów prawnych)
 • stworzenie wewnątrz-szkolnego systemu interwencji

 Dla rodziców:   

 • uwrażliwianie na problem przemocy wśród dzieci
 • przedstawienie sposobów włączenia się rodziców w program przeciwdziałania przemocy na terenie klasy i szkoły
 • pokazanie roli i znaczenia domu, rodziny w kształtowaniu się wśród dzieci ról: sprawców, ofiar oraz biernych obserwatorów